برگزاری جلسه هم اندیشی مدیر دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه با مسئولین دانشکده علوم انسانی

برگزاری جلسه هم اندیشی مدیر دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه با مسئولین دانشکده علوم انسانی

جلسه هم اندیشی مسئولان و مدیران گروه های آموزشی با آقای دکتر مرادی مدیر دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه روز دوشنبه 16 بهمن ماه 1402 در سالن جلسات دانشکده علوم انسانی با شروع نیمسال دوم سال تحصیلی برگزار شد. در این جلسه دکتر مرادی، ضمن تشکر از اعضای محترم هیات علمی در نیمسال گذشته، به تشریح فعالیت های حوزه نظارت و ارزیابی در نیمسال جدید و همچنین شیوه حضور اعضای محترم هیات علمی پرداختند. ایشان همچنین گزارشی از فعالیت های انجام شده در این دفتر و لزوم تسریع در فرایند تبدیل وضعیت و ارتقای اعضای محترم هیات علمی در دفتر نظارت پرداختند. در پایان رئیس، معاونان و مدیران محترم گروه های آموزشی به بیان دیدگاه، چالش ها و نظرات خود در حوزه های مرتبط با دفتر نظارت و ارزیابی پرداختند.