توضیحات

دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه اراک به منظور تحقق بهتر اهداف این مجموعه آموزشی، فعالیت بخش های مختلف دانشگاه را مطالعه و بررسی می کند. این حوزه ها شامل راه های پیشبرد مرزهای دانش و تأمین نیازهای اجتماعی برای آموزش عالی می باشد. این دفتر می کوشد تا همواره وضعیت موجود در زیر نظام های آموزشی و پژوهشی را با وضعیت مطلوب مقایسه کند و بستر مناسب برای رسیدن به سطح ایده آل را فراهم نماید.

 

از وظایف این دفتر می توان به مواردی چون:

1- نظرسنجی از دانشجویان در پایان هر نیم سال تحصیلی و اعلام نتایج نظرسنجی به مسئولان ذیربط،

 

2- نظارت بر حسن اجرای مقررات آموزشی دانشگاه و ارائه گزارش موارد تخلف به ریاست دانشگاه اشاره کرد.

 

 همچنین اساتید و پرسنل دانشگاه که متقاضی ارتقای وضعیت هستند پس از تکمیل پرونده اولیه درخواست تبدیل وضعیت و ارتقا، اقدام به تکمیل فرم های نظرخواهی از معاونت آموزشی دانشگاه، رئیس دانشکده و مدیر گروه آموزشی می کنند و پرونده را جهت بررسی به دفتر ارزیابی و نظارت ارسال می نمایند. همچنین این دفتر پس از بررسی فرم ها، نظر کل دانشجویان رشته و همچنین دانش آموختگان ممتاز در ده نیم سال گذشته را استخراج  و پس از دادن امتیاز بر اساس آیین نامه ارتقا، آن را به کارشناس کمیته منتخب دانشکده و معاونت آموزشی دانشگاه ارسال می نماید.