توضیحات

دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه اراک به منظور تحقق بهتر اهداف این مجموعه آموزشی، فعالیت بخش های مختلف دانشگاه را مطالعه و بررسی می کند. این حوزه ها شامل راه های پیشبرد مرزهای دانش و تأمین نیازهای اجتماعی برای آموزش عالی می باشد. این دفتر می کوشد تا همواره وضعیت موجود در زیر نظام های آموزشی و پژوهشی را با وضعیت مطلوب مقایسه کند و بستر مناسب برای رسیدن به سطح ایده آل را فراهم نماید.

 

از وظایف این دفتر می توان به مواردی چون:

1- ارزشیابی ونظر سنجی از دانشجویان در پایان هر نیم سال تحصیلی و اعلام نتایج ارزشیابی ونظرسنجی به مسئولان ذیربط،

2-استخراج  نمره ارزشیابی دو ترم پیش اساتید و ارسال به معاونت آموزشی  جهت دریافت ترفیع سالیانه

3-اساتید و پرسنل دانشگاه که متقاضی ارتقا یا تبدیل وضعیت هستند درخواست خود را به معاون آموزشی دانشکده اعلام می کنند و معاون آموزشی درخواست را جهت بررسی به دفتر ارزیابی و نظارت ارسال می نمایند. این دفتر فرم های ارزیابی از پیش طراحی شده را برای رئیس دانشکده و معاون آموزشی و همچنین مدیر گروه  و دوتا از همکاران ارسال وپس از پاسخ نظرات آنان را محاسبه می نماید،همچنین نظر کل دانشجویان رشته و همچنین دانش آموختگان ممتاز در ده نیم سال گذشته را استخراج  و پس از دادن امتیاز بر اساس آیین نامه ارتقا، یا تبدیل وضعیت  آن را به رئیس دانشکده و معاونت آموزشی دانشگاه ارسال می نماید.

4- نظارت بر حسن اجرای مقررات آموزشی دانشگاه و ارائه گزارش موارد تخلف به ریاست دانشگاه 

5-همکاری با سامانه سامد (ارتباط دولت و مردم)استانداری و پیگیری درخواست ها و شکایات رسیده مربوط به دانشگاه اراک 

دانشجویان می توانند شکایات و درخواست های خود را به آدرس ایمیل u-nezarat@araku.ac.ir   ارسال نمایند.