وظایف و اختیارات مدیر نظارت دانشگاه

 

وظایف و اختیارات مدیر نظارت دانشگاه (بر پایه آیین ­نامه ابلاغی 1396/05/22)

 • نظارت و ارزیابی مستمر بر کیفیت دانشگاه و تعیین میزان تحقق اهداف در ابعاد آموزشی، پژوهشی، فناوری، فرهنگی و اجتماعی، دانشجویی و اداری مالی و پشتیبانی
 • هدایت و مشارکت فعالانه در ارزیابی راه­بردی و تدوین سند جامع  دانشگاه
 • نظارت و ارزیابی برنامه‌های راه­بردی و عملیاتی دانشگاه و پایش مستمر و نظام‌مند میزان پیشرفت و تحقق برنامه‌ها
 • تشکیل کارگروه‌های تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت با هماهنگی رئیس دانشگاه
 • نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا، آیین‌­نامه‌ها و دستورالعمل‌ها در تمام حوزه‌های فعالیت دانشگاه
 • مدیریت امور ارزیابی درونی واحدها و گروه­های آموزشی و پژوهشی دانشگاه
 • پی­گیری و تحقق اقدامات ناشی از ارزیابی­های درونی و بیرونی دانشگاه به منظور تدوین برنامه‌های بهبود کیفیت عملکرد معاونت‌ها، واحدها و گروه‌های کاری دانشگاه
 • فراهم نمودن بستر مناسب برای ارزیابی بیرونی توسط نهادهای تخصصی دولتی و غیردولتی
 • ارزیابی و ارائۀ گزارش عملکرد واحدهای سازمانی دانشگاه شامل معاونت‌ها، دفتر ارتباط با صنعت، دانشکده‌ها، گروه‌های آموزشی و پژوهشی، شوراها و کمیته‌های تخصصی (در ابعاد آموزشی، پژوهش و فناوری، فرهنگی و اجتماعی، دانشجویی، زیرساختی و اداری و مالی)
 • ارزیابی عملکرد مدیران، اعضای هیأت علمی دانشگاه و واحدهای فناور
 • دریافت و تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات و دسترسی به کلیه‌ اسناد و مدارک مورد نیاز به منظور نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه و سنجش میزان دستیابی به اهداف مورد نظر
 • همکاری و هماهنگی­ برای انجام ارزیابی توسط مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و هیأت‌های نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان
 • پی‌گیری اقدامات و برنامه‌های بهبود کیفیت واحدها و گروه‌های دانشگاه بر اساس گزارش‌های نظارت و ارزیابی‌
 • دریافت و تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات دانشگاه به منظور سنجش میزان دستیابی به اهداف مورد نظر ماده 2 آیین‌نامه نظارت (1396/05/22) و ارسال گزارش عملکرد در پایان هر سال تحصیلی به دبیرخانه شورای نظارت و ارزیابی وزارت
 • تهیه پیوست ارزیابی برای تمامی طرح‌ها و برنامه‌های دانشگاه
 • تحلیل و ارزیابی طرح­ها و سیاست‌­های راهبردی، توسعه رشته‌ها، جذب هیأت علمی و نیروی انسانی، پذیرش و تعیین ظرفیت دانشجو، تعیین ظرفیت پذیرش واحدهای فناور و نظارت بر خروج واحدهای مذکور
 • ایجاد و گسترش گروه‌های آموزشی و پژوهشی و ارتقای سطح واحدهای دانشگاه و ارائۀ آن به شورا
 • توانمندسازی اعضای هیأت علمی، کارشناسان، تمامی همکاران دانشگاه و واحدهای فناوری در حوزه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت و سایر وظایف مرتبط که از سوی شورا به مدیریت محول می‌شود.