نام و نام خانوادگی: جناب آقای سید محمد حسینی

شغل: عضو هیأت علمی

مرتبه علمی: استادیار

آدرس محل کار: سردشت -پردیس دانشگاه اراک--دفتر نظارت،ارزیابی و تضمین کیفیت

پست الکترونیکی: m-hoseini@araku.ac.ir

تلفن تماس:1052