نام و نام خانوادگی: جناب آقای دکتر رحیم مرادی

شغل: عضو هیأت علمی گروه آموزشی علوم تربیتی

مرتبه علمی: استادیار

آدرس محل کار: سردشت- پردیس دانشگاه اراک- ساختمان دکتر قریب طبقه پنجم، دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

پست الکترونیکی: r-moradi@araku.ac.ir

تلفن تماس: 32621054